امروز: چهارشنبه 27 دی 1396 برابر با 17 ژانویه 2018

آموزش شش پایه متوسطه

آموزش شش پایه متوسطه (22)

شنبه, 26 دی 1394 ساعت 17:45

دانلود کتاب هندســــــه

نوشته شده توسط
مشخصات کتاب

نام کتاب: هندســــــه
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394

 

فهرست مطالب
 

فصل اول: هندسه 1

بخش 1: خط و نقطه
آماده سازی اندیشه/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ خط/ نیم خط/ پاره خط/ اشکال قابل انطباق/ اشکال مساوی/ طول یا اندازه/ فاصله دو نقطه/ واحدهای اندازه گیری فاصله/ کار(ارایه 11 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: زاویه
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ زاویه/ ضلع/ رأس/ زاویه صفر/ زاویه  تند/ زاویه راست/ زاویه باز/ زاویه نیم صفحه/ زاویه بازتاب/ زاویه تمام صفحه/ نیم ساز زاویه/ روش رسم نیم ساز/ واحد اندازه گیری زاویه/ دو زاویه متمم/ دو زاویه مکمل/ دو زاویه متقابل به رأس/ کار(ارایه 17سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: دایره
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین/ دایره/ مرکز/ شعاع/ قطر/ وتر/ کمان دایره/ وتر مشترک/ خط المرکزین/ کار(ارایه 8سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: رسم مثلث
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مثلث/ رأس/ ضلع/ زوایای درونی/ اجزای اصلی مثلث/ روش رسم یک مثلث با معلوم بودن سه ضلع/ / روش رسم یک مثلث با معلوم بودن دو زاویه و ضلع بین آن‌ها/ روش رسم یک مثلث با معلوم بودن دو ضلع و زاویه بین آن‌ها/ کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 16 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 13 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: هندسه 2

بخش 1: تساوی مثلث ها
با مثلث اشکال زیبا رسم کنید./ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/دو مثلث مساوی/ مثلث راهنما/ تساوی با حالت (ض ض ض)/ تساوی با حالت (ض ز ض)/ تساوی با حالت (ز ض ز)/ کار(ارایه 9 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2عمود و عمودمنصف
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ دو خط متعامد/ خطوط موازی/ عمود منصف/ فاصله نقطه از خط/ کار(ارایه 3 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: ترسیم های هندسی
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ روش رسم عمودمنصف یک پاره خط/ روش رسم نیمساز یک زاویه/ روش رسم عمود از نقطه ای روی خط بر آن خط/ روش رسم عمود از نقطه ای خارج خط بر آن خط/ روش رسم یک زاویه مساوی با زاویه داده شده/ نقاط همرسی ارتفاع ها/ نقاط همرسی عمود منصف ها/ نقاط همرسی نیم سازها/ کار(ارایه3 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 5 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 2 سوال تشریحی}

 
فصل سوم: هندسه 3

بخش 1: مثلث قائم الزاویه
چوب کبریت های جادوی/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مثلث متساوی الاضلاع/ مثلث متساوی الساقین/ بررسی حالت های تساوی دو مثلث قائم الزاویه/ کار(ارایه 13 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: توازی
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ رابطه توازی/ رابطه تعامد/ قانون خطوط موازی و مورب/ روش های رسم خطوط خاص/ روش های یافتن نقاط خاص/ کار(ارایه 3 سوال و 10 فعالیت برای درک بیشتر)

بخش 3: زاویه و مثلث
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مجموع زوایای داخلی مثلث و اثبات شهودی آن/ زوایای خارجی  کار(ارایه 11سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: چهارضلعی ها
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/متوازی الاضلاع/ مستطیل/ لوزی/ مربع/ ذوزنقه/ اثبات درستی یک خاصیت/ کار(ارایه 4 فعالیت برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 11 سوال تشریحی}

 
فصل چهارم: هندسه 4

بخش 1: مساحت
عجیب ولی واقعی/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ اصل بقای سطح/ مساحت مستطیل/ مساحت متوازی الاضلاع/ مساحت لوزی/ مساحت ذوزنقه/ مساحت دایره/ کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)/ کشف خطوط جادویی

بخش 2: تقارن
بازی با کاغذ و تا/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ روش یافتن قرینه یک نقطه نسبت به یک خط/ محور تقارن/ قرینه یک شکل/ مرکز تقارن/  کار(ارایه 15 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: حجم
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ واحد حجم/ سطح جانبی/ مساحت جانبی منشور/ حجم منشور/ جسم منشوری/ گسترده منشور/ مساحت جانبی و کل یک استوانه/ حجم استوانه/ کار(ارایه 14سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 10 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 18 سوال تشریحی}

 
فصل پنجم: هندسه 5

بخش 1: زاویه و دایره
تلاش برای رشد تفکر شما/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ دایره/ کمان و قوس/ بررسی وضعیت نقطه و دایره نسبت به هم/ بررسی وضعیت خط و دایره نسبت به هم/ زاویه مرکزی/ اندازه کمان دایره/ زوایای محاطی/ روش تقسیم یک دایره به n  قسمت مساوی/ چندضلعی منتظم/ فرمول اندازه زاویه داخلی یک n ضلعی منتظم/ فرمول محاسبه مجموع زوایای یک n  ضلعی منتظم/ کار(ارایه 9سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: رابطه فیثاغورس
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ رابطه فیثاغورس و مسایل مربوط به آن/ ارایه روش های شهودی برای اثبات رابطه فیثاغورس/ روش ساخت اعداد اصم یا گنگ/ کار(ارایه 10 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: دوران
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) دوران/ مرکز دوران/ محور دوران/ زاویه دوران/ معرفی هشت نوع دوران/ ذوران های مرکزی/ دوران های محوری/ مجموعه دوران های یک شکل/ کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 16 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 10 سوال تشریحی}

 
فصل ششم: هندسه 6

بخش 1: خطوط موازی و قضیه تالس
عجیب ولی واقعی، تعجب نکنید!/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ قضیه تالس/ عکس قضیه تالس. صورت دیگر قضیه تالس/ تقسیم یک پاره خط به قسمت های مساوی/ کار(ارایه 9 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: تشابه
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ اشکال متشابه/ ویژگی های تشابه/ کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: حجم
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) هرم مربع القاعده/ حجم هرم/ حجم مخروط/ کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 10 سوال تشریحی}

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

شنبه, 26 دی 1394 ساعت 17:42

دانلود کتاب مقدار تقریبی و آمار

نوشته شده توسط
مشخصات کتاب

نام کتاب: مقدار تقریبی و آمار
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

فهرست مطالب


فصل اول: مقدار تقریبی و آمار

بخش 1: مقدار تقریبی
پرورش ماهی و سرشماری ماهی ها/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مقدار تقریبی/ تقریب زدن به روش قطع کردن/ گرد کردن اعداد و قواعد مربوط به آن/ تخمین زدن/ کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)
بخش 2: آمار
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / داده/ جداول/ رسم نمودار/ نمودار میله ای/ نمودار تصویری/ نمودار خط شکسته/ کار(ارایه 4 سوال برای درک بیشتر)

آزمون (1){شامل 9 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 3 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: : اعداد حقیقی و آمار

بخش 1: مجموعه : اعداد حقیقی
فلوچارت ارتباط بین تمام مجموعه های اعداد / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ معرفی روش‌های کار با اعداد گنگ / ارتباط بین اعداد گویا با اعداد گنگ /کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: آمار
علم آمار / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/دامنه تغییرات داده ها / طبقه بندی داده ها / میانگین / متوسط دسته /نمودار ستونی /کار(ارایه 5 سوال برای درک بیشتر)

 
آزمون (1){شامل 19 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 11 سوال تشریحی}

 

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

 

شنبه, 26 دی 1394 ساعت 17:41

دانلود کتاب مقدار تقریبی و آمار

نوشته شده توسط
مشخصات کتاب

نام کتاب: مقدار تقریبی و آمار
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

فهرست مطالب


فصل اول: مقدار تقریبی و آمار

بخش 1: مقدار تقریبی
پرورش ماهی و سرشماری ماهی ها/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مقدار تقریبی/ تقریب زدن به روش قطع کردن/ گرد کردن اعداد و قواعد مربوط به آن/ تخمین زدن/ کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)
بخش 2: آمار
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / داده/ جداول/ رسم نمودار/ نمودار میله ای/ نمودار تصویری/ نمودار خط شکسته/ کار(ارایه 4 سوال برای درک بیشتر)

آزمون (1){شامل 9 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 3 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: : اعداد حقیقی و آمار

بخش 1: مجموعه : اعداد حقیقی
فلوچارت ارتباط بین تمام مجموعه های اعداد / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ معرفی روش‌های کار با اعداد گنگ / ارتباط بین اعداد گویا با اعداد گنگ /کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: آمار
علم آمار / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/دامنه تغییرات داده ها / طبقه بندی داده ها / میانگین / متوسط دسته /نمودار ستونی /کار(ارایه 5 سوال برای درک بیشتر)

 
آزمون (1){شامل 19 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 11 سوال تشریحی}

 

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

 

شنبه, 26 دی 1394 ساعت 17:33

دانلود کتاب مختصات ، جبر و معادله های خطی

نوشته شده توسط
مشخصات کتاب
نام کتاب: مختصات ، جبر و معادله های خطی
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کاربرد حروف
 
بخش 1: عبارت های جبری
آماده سازی اندیشه /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ نقش حروف در ریاضیات/ عبارت های جبری/ عبارت های جبری متشابه/ عبارت های جبری  ساده شده/ مقدار عبارت جبری/ کار(ارایه 11 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: معادله
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / تساوی جبری/ معادله/ مجهول/ حل معادله/ نمودار حل معادله/ کار(ارایه 3سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: مختصات
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مختصات/ محور طول/ محور عرض/ مختصات نقطه/ بردار انتقال/ انتقال یک چندضلعی /کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 14 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 19 سوال تشریحی}


فصل دوم: مختصات و جبر

بخش 1: بردار
بررسی حرکات مورچه باهوش/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ دستگاه مختصات/ مختص یا مولفه/ انتقال و بردار انتقال/ جمع متناظر با یک بردار/ بردار مکان/ بردارهای مساوی/ روش های مختلف جمع دو بردار/ بردار صفر/ بردار واحد/ کار(ارایه 12 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: جبر
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / یک جمله جبری/ ضریب عددی/ جمله های متشابه/ عبارت عددی/ چندجمله ای/ ساده کردن چندجمله ای/ قانون توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع و تفریق/ اتحاد/کار(ارایه 10 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: معادله
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ معادله جبری/ ریشه یا جواب معادله/ حل معادله/ متغیر و ضریب متغیر/ معادله مبهم/ معادله غیرممکن/ کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 14 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 13 سوال تشریحی}


فصل سوم: معادله های خطی

بخش 1: معادله خط
خطوط اسرارآمیز/ مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ معادله خط/ نیمساز ناحیه های اول تا چهارم/ خطوط مبدأگذر و غیر مبدأگذر/ شیب خط/ عرض از مبدأ/ خطوط موازی/ کار(ارایه 9 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: دستگاه معادله خطی
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / دستگاه معادلات خطی/ روش های حل دستگاه معادلات خطی / کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 18 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 10 سوال تشریحی}
 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

 

شنبه, 26 دی 1394 ساعت 17:29

دانلود کتاب کسر، نسبت و اعشار

نوشته شده توسط
مشخصات کتاب

نام کتاب: کسر، نسبت و اعشار
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

فهرست مطالب

فصل اول: کسر، نسبت و اعشار

بخش 1: کسر متعارفی
آماده سازی اندیشه /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ کسر متعارف /کسرهای کوچکتر از واحد / کسرهای مساوی از واحد /کسرهای بزرگتر از واحد /کسر مخلوط /کسر تحویلناپذیر /ساده کردن کسرها /قواعد اساسی و پایه /کسرهای مساوی و کاربرد آن ها/ مقایسه کسرها / جمع و تفریق کسرها بدون استفاده از (ک م م) / ضرب کسرها / معکوس کسر و استفاده آن در تقسیم کسرها /کار(ارایه 20 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: نسبت و تناسب
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / مقادیر متناسب / نسبت / تسهیم نسبت به کل / درصد/کار(ارایه 18سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: یادآوری
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ عدد اعشاری / تبدیل واحدها به یکدیگر /کار(ارایه 4 سوال برای درک بیشتر)

آزمون (1){شامل 28 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 24 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: کسر، نسبت و اعشار(ادامه)

بخش 1: تقسیم اعشاری
توجه به الگوهای زیبای اعداد /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/محور اعداد صحيح/ قرينه‌ي عدد // بردار / انتقال /کار(ارایه 12 سوال برای درک بیشتر)
 

آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 9 سوال تشریحی}

 

 برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

 

یکشنبه, 15 آذر 1394 ساعت 17:21

دانلود کتاب مجموعه ها و حساب اعداد

نوشته شده توسط

مشخصات کتاب

نام کتاب: مجموعه ها و حساب اعداد

نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

فهرست مطالب

فصل اول: حساب اعداد طبیعی

بخش 1: يادآوري

كشف الگو توسط ماشين حساب/مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ تقدم و تأخر انجام عمل‌ها/ بخش‌پذیری بر2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 15 و غیره / مجموعه اعداد حسابي (يا اعداد درست)/کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)


بخش 2: مقسوم‌عليه

مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مقسوم‌عليه / باقي‌مانده‌/ عدد اول/عدد خنثي/ عدد مركب / مجموعه‌‌ي اعداد اول / بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه مشترك دو عدد/ روش استفاده از تعريف/ روش تقسيم‌هاي متوالي/ روش نردباني/کار(ارایه 12سوال برای درک بیشتر)


بخش 3: مضرب

مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مضارب طبيعي/ كوچك‌ترين مضرب مشترك دو عدد / روش استفاده از تعريف / روش استفاده از قانون /کار(ارایه 10سوال برای درک بیشتر)


بخش 4: توان

مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ عدد توان‌دار/ عدد مربع كامل يا مجذور/ حاصل ضرب دو عدد توان‌دار با پايه برابر/کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 23 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 16 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: اعداد صحیح

بخش 1: مفاهیم اعداد صحیح

توجه به الگوهای زیبای اعداد /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/محور اعداد صحيح/ قرينه‌ي عدد // بردار / انتقال /کار(ارایه 12 سوال برای درک بیشتر)

 
 
بخش 2: جمع عددهای صحیح

مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ جمع كردن دو عدد صحيح مثبت / خاصيت تعويض‌پذيري/ مفهوم جمع متناظر با بردار/ استفاده از تعويض پذيري در ارايه يك تكنيك/ درك مفهوم قرينه‌ي مجموع دو عدد /کار(ارایه 7سوال برای درک بیشتر)


بخش 3: تفریق عددهای صحیح

مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/کار(ارایه4سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 9 سوال 
تشریحی}

 
فصل سوم: مجموعه عددهای صحیح

بخش 1: مجموعه

جادوی ریاضی /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/مجموعه تهی/عضویت/مجموعه اعداد طبیعی/ مجموعه اعداد حسابی/ مجموعه اعداد صحیح/زیرمجموعه//کار(ارایه 14 سوال برای درک بیشتر)


بخش 2: عدد صحیح

مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ جمع و تفریق اعداد صحيح/ضرب اعداد صحيح /تقسیم اعداد صحيح /ساده کردن کسرها/کار(ارایه 19سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 13 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 9سوال تشریحی}

 
فصل چهارم: حساب


بخش 1: توان
خوب نگاه کن و بعد پاسخ بده/مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مرور قوانین ضرب و تقسیم اعداد تواندار/کار(ارایه 20سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: دستگاه های شمار
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/معرفی مبنا با استفاده از رسم شکل/ معرفی مبنا با استفاده از تقسیم های متوالی/ جمع و ضرب اعداد در مبناهای مختلف/تبدیل مبناهای غیر ده به مبنای ده /کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)
 
بخش 3: جذر
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/مجذور عدد/محاسبه جذر حاصلضرب دو عدد/ محاسبه جذر حاصل تقسیم دو عدد/ روش محاسبه جذر تقریبی اعداد/مجذور کامل/ /کار(ارایه 10سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 30 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 16 سوال تشریحی}

 
فصل پنجم: اعداد گویا

بخش 1: معرفی عدد گویا
آماده سازی اندیشه / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ واحد/ محور اعداد گویا/ کسر تحویلناپذیر / ساده کردن کسرها / مفهوم قرینه یک عدد /کار(ارایه 10سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: جمع عددهای گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/جمع کسرها با مخرجهای مساوی /جمع کسرها با مخرجهای نامساوی/مقایسه کسرها /کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: تفریق عددهای گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / تفریق اعداد گویا با استفاده از محورها /کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: ضرب و تقسیم عددهای گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / ضرب کسرها / تقسیم کسرها / معکوس کسرها /کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 22 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 30 سوال تشریحی}

 
فصل ششم: حساب و مجموعه های اعداد

بخش 1: مجموعه اعداد طبیعی
آماده سازی اندیشه با مربع های وفقی / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ بسته بودن مجموعه اعداد طبیعی به جمع و ضرب / اعداد اول و مرکب /مقسوم علیه های طبیعی اعداد /روش مشخص کردن اعداد اول/ یادآوری و تکمیل قوانین توان/ جمع و تفریق اعداد تواندار /کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: جذر
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/روش بدست آوردن جذر اعداد مختلف / امتحان جذر / تقریب نقصانی/ روش محاسبه درصد خطا /جمع کسرها با مخرجهای نامساوی/مقایسه کسرها /کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: مجموعه اعداد صحیح
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / جمع و تفریق اعداد صحیح / ضرب و تقسیم اعداد صحیح / کار(ارایه 13 سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: مجموعه اعداد گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / جمع و تفریق اعداد گویا / ضرب و تقسیم اعداد گویا / اعداد اصو کنک / روش های مقایسه دو عدد گویا /کار(ارایه 16 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 24 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 17 سوال تشریحی}

 
فصل هفتم: اعداد حقیقی و آمار

بخش 1: مجموعه : اعداد حقیقی
فلوچارت ارتباط بین تمام مجموعه های اعداد / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ معرفی روش‌های کار با اعداد گنگ / ارتباط بین اعداد گویا با اعداد گنگ /کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: آمار
علم آمار / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/دامنه تغییرات داده ها / طبقه بندی داده ها / میانگین / متوسط دسته /نمودار ستونی /کار(ارایه 5 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 19 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 11 سوال تشریحی}

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

یکشنبه, 06 مهر 1393 ساعت 06:28

کارگاه آموزش حل معادله با تعادل

نوشته شده توسط

کارگاه آموزش حل معادله با تعادل

(مناسب برای کار در کلاس )

روال این کارگاه به این صورت می باشد که معادله هایی به شما داده می شود و شما باید با جابجا کردن وزنه ها ی ترازو به جواب درست برسید.

این کاذگاه بسیار کاربردی بوده و به دانش آموز کمک کرده تا مبحث معادلات بهتر درک نمایند. این کارگاه برای مقطع راهنمایی می باشد.

جمعه, 04 مهر 1393 ساعت 18:08

انتگرال و روش های انتگرال گیری

نوشته شده توسط

انتگرال و روش های انتگرال گیری

قابل استفاده همه رشته های علوم پایه

انتگرال، تعاریف، قضایا و روش های انتگرالگیری به همراه توضیحات ساده، رسم نمودار و انواع مثال های متنوع و کاربردی به صورت فایل های پی دی اف در اختیار کاربران علاقه مند می‌باشد. در اینجا از همکاری دانشجوی معزز آقای آرش عبدی تشکر می نماییم.

جمعه, 04 مهر 1393 ساعت 17:32

روش های ساده انتگرال گیری

نوشته شده توسط

روش های ساده انتگرال گیری

مورد استفاده دانشجویانی که درس ریاضی عمومی 1 ، 2 و 3 دارند

روش های انتگرالگیری به همراه توضیحات ساده و انواع مثال های متنوع و کاربردی به صورت فایل پی دی اف در اختیار کاربران علاقه مند می‌باشد.

چهارشنبه, 09 بهمن 1392 ساعت 22:40

آموزش خط و معادله خط

نوشته شده توسط

آموزش خط و معادله خط

 

 

 

صفحه1 از2

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت آزمون آنلاین شخصی

کلیه اساتید دانشگاه‌ها، معلمان دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و اولیاء دانش‌آموزان می‌توانند "سایت آزمون آنلاین شخصی" داشته باشند. طرح کردن سؤالات یک آزمون، چاپ و تکثیر آن‌ها، برگزاری آزمون به روش سنتی، تصحیح اوراق و اعلام نتایج از مشکلات عمده آموزشگران است.ادامه مطلب

​مرکز آپلود رایگان ساحل ریاضیات

با آپلود فایل های تصویری و غیرتصویری شما می توانید به وبلاگ خودتان جلوه زیبا و پر محتوا بدهید. کلیه مهمانان و کاربران  ساحل ریاضیات، مي توانند فايل هاي خود را به صورت رايگان بر روي سرور ما به اشتراك بگذارند، تا هم خودشان و هم ديگران از آن در هر جا كه اينترنت باشد استفاده كنند. ادامه مطلب

تالار گفتگوی ساحل

ویژه کلیه ایرانیان و علاقه‌مندان به گفتگوی علمی و آموزشی تالار گفتگوی ساحل یک پرتال قدرتمند، مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند همه نوع فایل را ارسال یا دریافت نمایند. در این تالار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء انجمن‌ها قادر به ارتباط با یکدیگر هستند. ادامه مطلب